فرآیندهای کاری

فرم ثبت نام بیمار
فرم درخواست موردی فاکتور خونی
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در بیماران جدید مبتلا به ام اس
فرم رضایتنامه پروفیلاکسی
آدرس و شماره تلفن انجمن ها