رهبری
.

.

آخرین اخبار
درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی ادامه خبر
پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی شنبه 5 اسفند 1396
پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه خبر
برگزاری نحوه نگارش پروپوزال و ثبت در سامانه دانشگاه یکشنبه 15 بهمن 1396
مرکز تحقیقات گوارش و کبد اقدام به برگزاری کنفرانس نحوه نگارش پروپوزال و ثبت در سامانه نموده است. ادامه خبر