رهبری
.

.

آخرین اخبار
قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از بند ک ماده 2 "آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان" چهارشنبه 14 شهریور 1397
قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از بند ک ماده 2 "آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان" ادامه خبر
درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی ادامه خبر
پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی شنبه 5 اسفند 1396
پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه خبر