رهبری

گروه هماهنگی مراکز تحقیقاتی

معرفی
 

نام و نام خانوادگی: عصرین کریمی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

شرح وظایف :

·         کارشناس مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده و مراکز تحقیقات بالینی دانشگاه

·         کارشناس دانشجوی دکترای پژوهشی

·         کارشناس امور سرباز پژوهشگر

·         کارشناس اولویتهای دانشگاه

·         مسؤل صدور ابلاغ سالیانه مراکز تحقیقاتی دانشگاه و رؤسای مراکز تحقیقات بالینی دانشگاه

 
فرآیند کاری: