رهبری

گروه حمایت از طرح های تحقیقاتی

کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی: پروین الهیاری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مشاوره درمامایی

شرح وظایف :

·         مسؤل تائید پرداخت طرح های

·         کارشناس تشکیل پرونده طرح تحقیقاتی

·         کارشناس صدور گواهی طرحهای تحقیقاتی

·         کارشناس صدور معرفی نامه به محیط پژوهش

·         مسؤل اطلاع رسانی کنگره ها، سمینارها و... به کلیه ذینفعان

نام و نام خانوادگی: بهزاد خلفی

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

شرح وظایف :

·         مسؤل لاینهای پژوهشی

·         کارشناس امور هیات علمی پژوهشی

·         چک اولیه پروپوزال ها

·         بررسی گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی و اعلام خاتمه اجرایی طرح

·         بررسی اولیه پروپوزالهای فناوری(قبل از ارجاع به شورای فناوری دانشگاه)

·         مسؤل تائید پرداخت  طرحهای مصوب قبل از سال 1396

 
فرآیند کاری:
ارسال پروپوزال از طریق سامانه
عقد قرارداد
نظارت بر اجرای طرح
پرداختی طرح و مقالات
ارایه گزارش طرح (یا مقاله تهیه شده)و تسویه حساب