رهبری

گروه نظارت و ارزیابی


  • بهبود و ارتقا کیفیت اجرای طرح/پروژه­های تحقیقاتی در سازمان
  • بهره­گیری از توان علمی نیروهای متخصص و دارای تجربه در بهبود کیفیت فعالیت­های محققان
  • جلوگیری از اجرای نادرست تحقیقات و اصلاح آن
 

 
فرآیند نظارت بر طرح های تحقیقاتی
مرحله اول نظارت
مرحله دوم نظارت
مرحله سوم نظارت