رهبری

گروه نظارت و ارزیابی

معرفی

کارشناس نظارت بر طرح های تحقیقاتی: سرکار خانم عصرین کریمی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

 

شماره تماس :31827256-087

 

پست الکترونیکی:karimi.asrin@gmail.com