رهبری

دستورالعمل و آیین نامه ها

منو
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود

عنوان

فایل

دستورالعمل ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور شرکت در جشنواره رازی

دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند ((ک))ماده 2 آیین نامه ((تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان))

دانلود

دستورالعمل تورهای تحقیقاتی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دانلود

سیاستهای ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی

دانلود

فرم تاییدیه آماری ، علمی کمیته تحقیقات دانشجویی

دانلود

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دانلود

آیین نامه و دستور العمل واحد های کمیته تحقیقات دانشجویی
دانلود آیین نامه و دستورالعمل ها