پرتال تسهيلات دانشجويي

 

 ورود به پرتال اداره رفاه جهت ثبت نام وام های دانشجویی

 
 
 
 
 
http://portal.srd.ir/Login.aspx?univ=147
 
 
 
 
 
 
نشانی: کردستان، سنندج، خیابان آبیدر، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
کد پستی: 6618634683، تلفن:2-3287101 (0871)
COPYRIGHT © 2010 Kurdistan University of Medical Sciences. All right reserved.
Powered By JiroCMS