رهبری

سامانه شکایات و درخواست های مردمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / سامانه ها / سامانه شکایات و درخواست های مردمی