رهبری

سامانه های معاونت توسعه مدیریت و منابع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / سامانه ها / سامانه های معاونت توسعه مدیریت و منابع