رهبری

امور بین الملل


 اطلاعیه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
 
 
 
 
 
 شیوه نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
 
 فرم های ثبت نام  پذیرش دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان